Voorstel voor diftar nader uitgewerkt

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een maatwerkvoorziening voor bewoners van hoogbouw om eenvoudig van hun GF(T)-afval af te komen, een vast tarief voor mensen met veel medisch afval en een  gefaseerde uitrol van ondergrondse containers waarbij ook kleinere zakken restafval kunnen worden aangeboden. Dat zijn de oplossingen die het college van burgemeester en wethouder voorstelt om de invoering van een nieuw systeem voor de afvalstoffenheffing (diftar) per 1 januari 2018 mogelijk te maken. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad er in juli van dit jaar een besluit over neemt.

In maart van dit jaar stemde de Arnhemse gemeenteraad in met de invoering van diftar. Een systeem waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt vormt. Bij de invoering van diftar wordt de afvalstoffenheffing niet langer gebaseerd op het type huishouden (één- of meerpersoons), maar op een vast tarief in combinatie met een variabel tarief dat is gebaseerd op het aantal keer dat restafval
wordt weggebracht bij een ondergrondse container. Wie zijn afval goed scheidt, wordt daarvoor beloond. Immers wie goed scheidt en weinig restafval aanbiedt hoeft minder afvalstoffenheffing te betalen. De gemeenteraad vroeg het college in maart wel om een aantal zaken verder uit te werken. Dat is nu gebeurd.
Maatwerk voor hoogbouw
Om bewoners van hoogbouw in staat te stellen eenvoudig van hun GFT-afval af te komen, wil het college vraaggericht te werk gaan. Afhankelijk van de behoefte van de bewoners kan een passende
voorziening worden gecreëerd. Daarbij kan gedacht worden aan een bovengrondse verzamelcontainer waar mensen (onbeperkt) hun GFT afval in kwijt kunnen. Ook een groene container (kliko) voor bewoners van de begane grond van een flat die eventueel kan worden gedeeld met andere bewoners is een mogelijkheid. Verder blijft ook de huidige mogelijkheid van een citybin gehandhaafd.
Medisch afval
Voor Arnhemmers die door ziekte veel medisch afval hebben, wordt uitsluitend een (nog te bepalen) vast tarief in rekening gebracht. Deze groep gaat dus geen tarief per aangeboden zak restafval
betalen. Het vaste tarief voor deze groep wordt gebaseerd op de gemiddelde kosten per huishouden. De procedure om voor dit ‘medische tarief’ in aanmerking te komen moet nog worden uitgewerkt.
Overigens staat het deze groep altijd vrij om alsnog voor het diftar-systeem te kiezen als zij denkt daarmee goedkoper uit te zijn.
Kleinere zakken
Bewoners die moeite hebben om grote en zware 60-liter zakken te tillen of bewoners die weinig restafval produceren waardoor het lang duurt voordat een grote zak vol is, krijgen in de toekomst de mogelijkheid om ook 30-liter zakken aan te bieden. Fasegewijs worden, afhankelijk van waar er behoefte is, ondergrondse containers omgebouwd waarin 30-liter zakken passen. Het tarief per zak wordt dan ook aangepast. Bij de geplande start van diftar op 1 januari 2018 zijn er in eerste instantie uitsluitend ondergrondse containers van 60-liter beschikbaar. Dit om de invoering van diftar niet nodeloos ingewikkeld te maken, met allerhande verschillende tarieven en soorten containers.
Afvalbrengstations
Hert principe ‘de vervuiler betaalt’ wil het college ook doorvoeren voor grofvuil. Dat betekent dat bij de afvalbrengstations een ander regime gaat gelden. Meer dan 50% van de Arnhemmers maakt nooit gebruik van het afvalbrengstation. Dat strookt niet met het principe dat de vervuiler betaalt. Daarom stelt het college voor om per bezoek aan een afvalbrengstation een ‘poorttatief’ in rekening te 
brengen. Een eerste grove indicatie van dit tarief is 5 euro per bezoek. Voor alle tarieven die gelden voor de invoering van diftar geldt dat deze pas definitief worden vastgesteld bij de vaststelling van de
belastingverordening voor 2018. Dat zal in november 2017 zijn.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl