Verslag wijkgesprek met gemeente

Printvriendelijke versiePDF-versie

Op donderdag 30 augustus vond in wijkcentrum Rijkerswoerd een gesprek plaats op uitnodiging van de gemeente. Uitgenodigd waren actieve wijkbewoners en beroepskrachten die werken in de wijk. Doel was gezamenlijk na te denken over een gezamenlijk wijkactieplan. Het onderstaande verslag is een weergave van deze avodn. Wilt u hierop reageren dan kan dat via ons contactformulier of door uw reactie te plaatsen op www.meedoeninarnhem.nl

Verslag wijkgesprek Rijkerswoerd

30 augustus 2012

Op donderdag 30 augustus gaan ruim dertig wijkbewoners en professionals in wijkcentrum Rijkerswoerd met elkaar in gesprek over de wijk. Zij zijn van tevoren persoonlijk uitgenodigd in overleg met het bewonersplatform Rijkerswoerd. Wethouder Henk Kok is aanwezig, net als enkele raadsleden en ambtenaren. Doel van de avond is om te komen tot een aantal gezamenlijke ideeën en voorstellen die getoetst gaan worden in de wijk en die als input dienen voor een wijkactieplan.

Inleiding
De avond wordt geopend door Josan Tielen, voorzitster van het bewonersplatform Rijkerswoerd. Na een welkom aan iedereen, geeft Josan aan dat er wat haar betreft wel wat meer in de wijk mag gebeuren. ‘De mensen in Rijkerswoerd wonen hier vooral, maar er gebeurt niet zoveel’, aldus Josan. Ze hoopt vanavond met alle deelnemers belangrijke punten voor de wijk boven tafel te krijgen.

Gespreksleider van de avond is Chris Zeevenhoven van de gemeente Arnhem. Hij schetst het verloop van de avond en stelt voor om vooral de bewoners centraal te stellen. De professionals die werkzaam zijn in de wijk hebben veel kennis in de wijk over bijvoorbeeld sport, veiligheid en onderwijs. Zij kunnen de bewoners van informatie voorzien. De ideeën voor de wijk willen we echter vooral van de bewoners laten komen.

Wethouder Henk Kok doet de inhoudelijke aftrap. ‘De afgelopen jaren heeft de gemeente een focus gehad op de Vogelaarwijken en de GSO wijken. Nu is het tijd dat we alle wijken weer evenveel aandacht geven door voor iedere wijk een plan te maken. Dat plan willen we vooral uit de wijk zelf laten komen. De gemeente heeft een faciliterende rol en ook de professionals in de wijk dragen bij. Laten we vanavond met elkaar kijken wat de punten zijn waar we de mouwen voor op moeten stropen’, aldus de wethouder.

De wijk in beeld
Rijkerswoerd, hoe ziet die wijk er eigenlijk precies uit? Wim Korvinus, wijkbewoner en kenner van de wijk bij uitstek, vertelt over het ontstaan van de wijk. Rijkerswoerd is gebouwd in het begin van de jaren 80 en dus nog een relatief jonge wijk. In Rijkerswoerd is er een sterke concentratie van wonen met daaromheen groen. Ook het groen is redelijk geconcentreerd in de wijk. Rijkerswoerd wordt gezien als een kindvriendelijke wijk met fietspaden langs de groene stroken in de wijk. Wim houdt een helder pleidooi over het belang van groen in de omgeving van de wijk. ‘De wijk is gebouwd op de verlossing van het groen’, aldus Wim. Rijkerswoerd heeft de uitloop van het groen nodig en dat is een mogelijk een bedreiging voor de toekomst. Wim roept de bewoners op hier aandacht voor te hebben.

De presentatie van Wim wordt gevolgd door een presentatie van Susan ter Bekke over feiten en cijfers in de wijk. Susan is adviseur Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Arnhem. Rijkerwoerd bestaat uit vier buurten: Overmaat (743 inwoners), Rijkerswoerd West (4.761 inwoners), Rijkerswoerd Oost (3.237 inwoners) en Rijkerswoerd Midden (4.469 inwoners). Rijkerswoerd is een grote wijk, maar liefst 8,8% van de Arnhemmers woont er.

De bevolkingsopbouw verschilt per wijk. In Rijkerswoerd Oost wonen veel jonge gezinnen, in Rijkerswoerd West veel gezinnen met kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar. Rijkerswoerd Midden zit hier een beetje tussenin. De gemiddelde huishoudengrootte is dan ook groter dan het gemiddelde in Arnhem. In de Overmaat valt op dat het deel 40-50 jarige vrouwen oververtegenwoordigd is. Van de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat 88% in de wijk naar school.

Er is sprake van groene druk, maar die wisselt per buurt. De grijze druk neemt de laatste jaren toe. Opvallend is dat in de hele wijk de groep 20-30 jarigen ondervertegenwoordigd is.
De woningvoorraad is redelijk gelijk gebleven de afgelopen jaren. Er zijn in verhouding veel koopwoningen in de wijk en het bezit van de woningcorporaties is beperkt.
Qua werkloosheidspercentage ligt de wijk onder het Arnhemse gemiddelde. Dit geldt ook voor het aandeel bijstandsgerechtigden in de wijk.

Naar aanleiding van de presentatie ontstaat er enige discussie. Een wijkbewoner merkt op dat de Overmaat niet bij Rijkerswoerd wil horen. Zij zijn georganiseerd in de HVKR en hebben zich niet gevoegd bij het bewonersplatform. Over de grijze druk wordt opgemerkt dat er voor ouderen niets te doen is in de wijk. De wijk is nog niet voorbereid op de toename van ouderen. Ook ontstaat de discussie of er iets gedaan moet worden aan het gebrek aan 20-30 jarigen in de wijk. Blijkbaar zijn er onvoldoende mogelijkheden voor starters in de wijk. Er is geen groot aanbod aan huurwoningen. De vraag rijst: moeten en willen we daar iets aan doen?

Ideeën voor de wijk
Na een korte pauze, splitsen de bewoners zich in twee groepen om verder te praten over de toekomst van de wijk en te komen tot concrete ideeën voor het wijkactieplan. De bewoners worden daarbij bijgestaan door de professionals die actief zijn in de wijk.

Actiepunten die naar voren kwamen, zijn:
Thema Plan/oplossing Opmerkingen
Activiteiten

Gebruik maken van scholen voor wijkactiviteiten
Cultuuractiviteiten in de atelierwoningen aan het Theaterplein

 
Voorzieningen

Moestuincomplex in Gaardenhage
Georganiseerd openstellen van de belevingstuin van Siza
Oprichten van een Hoed (huisartsen onder een dak)
Ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijk beter bekend maken
Iets eigens in de wijk creëren waar de bewoners trots op kunnen zijn en wat dan kenmerkend wordt voor de wijk, bijvoorbeeld een muziekcentrum zoals de Jacobiberg.


Een voorbeeld is het Tempelhof in Berlijn.
Siza heeft hier al plannen voor

Openbare ruimte en groen De openbare ruimte direct buiten de wijk toegankelijker maken vanuit de wijk
Bankjes en rustpunten in het groen creëren
Actie voeren om zwerfafval te bestrijden
Verbindingen leggen met andere gemeenten rondom Lingezegen park om samen dit gebied beter te benutten
Campagne om de bewoners het groene karakter van de wijk meer te laten beleven en zo de betrokkenheid bij het groen te stimuleren.
Bewonersplatform heeft al een actie voor ogen met stickers op afvalbakken met de tekst Houd de wijk schoon.
Jeugd Gebruik maken van het buitengebied om voor jongeren activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld kanoën op de Linge, feest in de kas, avontuurlijke zones. Bied de jongeren uitdagende ruimtes aan.
Jongeren in de wijk betrekken en laten ontdekken wat de wijk te bieden heeft via bewonersoverleg, jongerenwerk, etc.
 
Verkeer Kruispunten Klompelaan veiliger maken Er is een werkgroep Verkeer mee bezig
Wonen Groepswonen voor ouderen mogelijk maken  
Werken Bevorderen van een netwerk van kleine ondernemers (ZZP)  
Wijkplatform Groepen starten met bewoners om een bepaald thema of project aan te pakken, bijvoorbeeld verkeer
Een SWOT analyse maken voor de wijk (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg

De actiepunten worden nu door het bewonersplatform teruggelegd bij de andere wijkbewoners via de wijkkrant en www.rijkerswoerd.info. Er kan verwezen worden naar www.meedoeninarnhem.nl , een online plek die de gemeente inricht en waar iedereen online kan meedenken. Op basis van de informatie uit de eerste avond en aanvullende reacties uit de wijk stelt de gemeente een conceptwijkactieplan op. Over ongeveer twee maanden wordt dit besproken tijdens een bijeenkomst van het bewonersplatform, waarbij alle aanwezigen van het wijkgesprek ook opnieuw worden uitgenodigd

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl