Financiële bijdrage aanvragen

 

Criteria voor de beoordeling van aanvragen

Iedere wijkbewoner of organisatie binnen de wijk kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het organiseren van een activiteit. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid in de wijk. De hierna genoemde criteria zijn bedoeld als kaders waarbinnen het bewonersplatform beslist, maar niet als een keurslijf.

De activiteit en het doel ervan moeten duidelijk beschreven zijn en voorzien zijn van een duidelijke en deugdelijke begroting.

Een aanvraag moet ook altijd voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Het is dus niet de bedoeling dat aanvragen worden ingediend om achteraf tegenvallers weg te werken.

De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk of de buurt. Het wijkbudget is niet bedoeld voor individuele belangen en (bij voorkeur) niet voor wijkoverstijgende belangen. Dat laatste betekent overigens niet dat het ook niet mogelijk is bij activiteiten die in meerdere wijken spelen, bij meerdere wijkplatforms aanvragen in te dienen, zodat elke betrokken wijk een deel van de kosten op zich neemt.

Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Het plan moet door hen gedragen worden. Betrokkenen moeten ook op de een of andere manier bijdragen aan het plan door middel van eigen inzet, van een financiële bijdrage of anderszins.

Er moet ook naar andere financiële bronnen worden gezocht. Vaak zijn er fondsen beschikbaar waar subsidies kunnen worden aangevraagd.

Bijdragen uit het wijkbudget zijn vooral bedoeld als stimulans om activiteiten op te zetten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de bijdragen een structurele financieringsbron wordt voor activiteiten die op zichzelf niet rendabel zijn. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bijdragen aan een wijkkrant. Aanvragen moeten elk jaar opnieuw worden ingediend en opnieuw worden beoordeeld.

Een plan moet uitvoerbaar zijn en mag niet strijdig zijn met wet- of regelgeving of met het gemeentelijk beleid.

Beoordeling aanvragen voor straatactiviteiten

Een straatactiviteit is een kleinschalige activiteit gericht op ontmoeting, betrokkenheid en samen vergroten van de leefbaarheid in de straat, de nabije buurt of het complex woningen. Een straatactiviteit wordt georganiseerd door bewoners zelf. Zo’n activiteit kan verschillende vormen hebben: een straatfeest, een maaltijd (straatbarbecue), een schoonmaakactie, een straatspeeldag, een kunstproject en dergelijke. Elke vorm heeft zijn eigen soorten van inkomsten en uitgaven. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen gaat het bewonersplatform uit van de volgende algemene regels.

 • Iedereen in de straat, de buurt of complex wordt uitgenodigd. Het aantal betreffende woningen waarvoor de activiteit geldt, dient vooraf duidelijk te zijn.
 • De activiteit moet als doel hebben om door ontmoeting de betrokkenheid of de samenwerking te vergroten en/of de leefbaarheid of het voorzieningenniveau in de straat, buurt of het complex te verbeteren.
 • De aanvraag en het organiseren van de activiteit moeten ondersteund worden door minstens 5 gezinnen. Daarvoor moeten dus minstens 5 handtekeningen verzameld worden op de subsidieaanvraag.
 • Een straat, buurt of complex kan meerdere activiteiten in een jaar organiseren, maar dat mogen niet dezelfde activiteiten zijn.
 • Er wordt géén bijdrage geleverd voor de aanschaf van eten en drinken. De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de activiteit zelf. Hierop geldt als uitzondering een hapje en drankje als kennismaking met een andere cultuur. Deze kennismaking moet dan wel inhoudelijk aangetoond worden.
 • Geen (of een lagere) bijdrage wordt verleend voor materialen (zoals partytenten en verlichting) waarover het bewonersplatform zelf kan beschikken.
 • Bij de aanvraag moet een duidelijke en betrouwbare begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteit geleverd worden.
 • Als een aanvraag wordt toegekend, kan maximaal 75% als voorschot worden uitbetaald. Het restant wordt pas achteraf uitbetaald na het overleggen van bonnen voor de gedane uitgaven.
 • Als na afloop van de activiteit blijkt dat er minder is uitgegeven dan het verleende voorschot, moet het restant terugbetaald worden aan de penningmeester van het bewonersplatform.                                                                                          
 • Een aanvraag moet ruim van tevoren ingediend worden, zodat het bewonersplatform de aanvraag tijdig kan beoordelen. Over het algemeen is dat minimaal 8 weken voordat de activiteit plaats vindt.

 De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten, maar:

 • maximaal € 100,- voor algemene kosten (vervoer, huur, gebruiksmaterialen);
 • maximaal € 150,- voor kinderspelmateriaal.

Een extra bijdrage kan worden toegekend voor bijzondere uitgaven ten behoeve van milieu, duurzaamheid, educatie of meer permanente voorzieningen (zoals verlichting, plantenbak, bezems, kunstobject en dergelijke). Dit wordt per aanvraag beoordeeld door het Voorbereidingsteam.

Procedure

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Bewonersplatform.

Voor de indiening van aanvragen is een formulier beschikbaar dat volledig moet zijn ingevuld, inclusief een duidelijke omschrijving van de activiteit en het doel daarvan. Een duidelijke en deugdelijke begroting moet bijgevoegd worden.
Zij moeten ruim voor de vergadering waarin beslist moet worden, zijn ingediend. De vergaderdata van bewonersplatform en voorbereidingsteam worden daarom zo ver mogelijk van tevoren gepubliceerd.

Aanvragen voor bijdragen die vallen binnen de gedelegeerde bevoegdheid van het Voorbereidingsteam worden beoordeeld op de eerstkomende vergadering.

Aanvragen  worden door het Voorbereidingsteam  voorzien van een advies, en geagendeerd op de eerstkomende Bewonersplatformvergadering.

De indiener van een aanvraag dient beschikbaar te zijn voor een mondelinge toelichting in de vergadering waarin het besluit wordt genomen. Daarmee wordt bereikt dat de leden van de vergadering in de gelegenheid zijn om vragen te stellen voordat zij hun beslissing nemen. Als de aanvrager niet beschikbaar of niet aanwezig is, dan heeft de vergadering het recht om een beslissing aan te houden tot een volgende vergadering of af te wijzen.

Afwijzingen van aanvragen worden altijd schriftelijk gemotiveerd. Bij afwijzingen door het Voorbereidingsteam heeft de aanvrager altijd het recht om de aanvraag alsnog aan het Bewonersplatform voor te leggen, bij afwijzing door het bewonersplatform heeft de aanvrager ook het recht om de aanvraag alsnog via de wijkregiseur aan B & W voor te leggen.

Wanneer een aanvraag wordt toegekend, wordt de aanvrager daarover schriftelijk geïnformeerd door de penningmeester van het bewonersplatform.

Als een aanvraag wordt toegekend, dan moet de aanvrager er voor zorgen dat na afloop van de activiteit zo spoedig mogelijk een verslag daarvan, wordt ingediend bij de penningmeester van het bewonersplatform. Uit dit verslag moet ook de betrokkenheid van het bewonersplatform blijken.

De penningmeester biedt dit verslag voor publicatie aan bij de wijkkrant.

Na afloop van de activiteit waarvoor een bijdrage vanuit het wijkbudget beschikbaar is gesteld wordt zo spoedig mogelijk een financiële afrekening bij de penningmeester van het bewonersplatform ingediend, waarmee de deugdelijke besteding van de middelen wordt aangetoond.

Bij deze afrekening dienen alle nota’s en rekeningen te worden bijgevoegd. Op die nota’s en rekeningen moet duidelijk zijn vermeld waarop zij betrekking hebben en op welk bankrekeningnummer het bedrag moet worden gestort.

De penningmeester van het bewonersplatform zorgt voor indiening van alle stukken bij de budgethouder van de gemeente (het Team Leefomgeving).

Aanvraagformulier, zie bijlage.

Deze aanvraag volledig ingevuld opsturen naar de penningmeester van het bewonersplatform, p.a. Sport- en Wijkcentrum, de Pas 44, 6836 BK Arnhem of mailen naar bprijkerswoerd@gmail.com

 

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl