Wijkactieplan bindt Rijkerswoerd nov.2014

Ontmoeting en activiteiten voor wijkbewoners in Stadsboerderij De Korenmaat, Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, waar steeds meer wijkactiviteiten gebeuren, maar ook betere verbindingen met het groen om de wijk heen. Inwoners van Rijkerswoerd werken hard aan hun wijk en boeken tastbare resultaten. De wijkbewoners verbeteren met hulp van gemeente en andere partners, zelf hun woonomgeving. Dat kan dankzij de wijkactieplannen van de Arnhemse wijken en de gemeente Arnhem voor 2014 en 2015, en die mede betaald worden door de provincie Gelderland. Er gebeurt veel in de wijk, met kunstprojecten, als Focus à Locus, of de plannen om een Krajicekveld aan te leggen. Met de resultaten uit 2014 kan de wijk met een goed gevoel 2015 in, waarin wordt doorgegaan op de ingeslagen weg en geoogst moet worden. Klik hier voor de voortgang van het wijkactieplan. 

Stand van zaken Wijkactieplannen
November 2014

WAP Rijkerswoerd

Punt 1: De Korenmaat moet een echte wijkvoorziening worden. De Korenmaat wordt steeds meer een echte wijkvoorziening. Er is een goede relatie tussen de “boer" en sleutelfiguren vanuit de  wijk, waaronder de Tuinmaat en het Stadslandbouwproject Mooieweg. De social sofa is door meer dan 100 bewoners geplakt in de paardenstal. De samenwerking met de Tuinmaat is verbeterd door de mogelijkheid in de Gaarden een volkstuincomplex  in te richten met ondersteuning van de Korenmaat.

Punt 2: Ontwikkelen van Gezondheidscentrum

Nadat dit punt lang op de plank heeft gelegen is het opgepakt toen een aantal ondernemers uit de gezondheidssector aangaven dat er behoefte is aan een centrale voorziening voor gezondheidsvraagstukken. Er is onderzoek gedaan om het onder te brengen in het oude wijkcentrum bij het winkelcentrum. De definitieve beslissing om het al of niet te doen wordt binnenkort genomen.

Punt 3: Versterken van de wijksamenleving met kunst– en cultuurprojecten

Naast het project Focus a Locus dat ook in Rijkerswoerd plaatsvind is er door de werkgroep Social Sofa een ontwerpwedstrijd georganiseerd waaraan meer dan 30 bewoners meededen, waarna een kunstenaarsechtpaar uit de wijk de mooiste ontwerpen heeft gecombineerd tot een definitief ontwerp van de sofa. De sofa is gerealiseerd met grote betrokkenheid vanuit de wijk.

Punt 4: Verbinding leggen tussen stenen wijk en groene omgeving

Rijkerswoerd wordt door haar bewoners beleefd als een stedelijke moot in groen waar je niet bij kunt komen. Door ontsluiting naar het noorden met het stadslandbouwproject en participatie met Korenmaat, en verbinding naar het zuiden via een nieuwe brug bij Cabaret naar Park Lingezegen gaat dat verbeteren. Daarnaast zijn er plannen om meer te doen met het Zeegbos. Er is een project in ontwikkeling van Hogeschool Larenstein met stadslandbouw en stad in het groen.

Punt 5: Aanleg van Cruyffcoart of Krajicekveld

Er zijn voorstellen in ontwikkeling om een Krajicekveld aan te leggen bij het sportcentrum of in het centrum van de wijk. Voorkeur gaat uit naar Krajicekveld omdat de kosten minder en de gebruiksmogelijkheden meer zijn.

Punt 6: Aandacht voor (tegengaan overlast van ) jongeren

Na sluiting van het jongerencentrum The Base zal door het jongerenwerk in samenwerking met andere wijkvoorzieningen (o.a. Sport– en Wijkcentrum, Korenmaat  en activiteitencentrum Siza) een nieuw aanbod ontwikkeld worden. Om overlast tegen te gaan wordt intensief samengewerkt met ambulant jongerenwerk.

Punt 7: Sportcentum  Rijkerswoerd moet ook ontmoetingscentrum voor de wijk worden.

Er zijn inmiddels goede plannen om het Sportcentrum zowel inhoudelijk als ruimtelijk verder te ontwikkelen tot Sport– en Wijkcentrum voor de wijk. De voorstellen komen van het bestuur en zijn ondersteund door het bewonersoverleg en worden gepresenteerd aan de politiek.

Punt 8: Concrete bewonersacties opzetten en uitvoeren

Er zijn inmiddels meerdere concrete bewonersacties uitgevoerd waaronder de social sofa en de witte boekenkasten. Daarnaast ontwikkelt de wijkvereniging een aantal nieuwe initiatieven, zoals de wijkdag en koningsdag.

Tenslotte organiseert het bewonersplatform zelf met ondersteuning zwerfvuilacties en stimuleert afvalbakadoptie.

Punt 9: Oplossen knelpunten in openbare ruimte (schoon, heel, veilig)
Oplossen van knelpunten in de openbare ruimte worden aangepakt door de bewonerswerkgroep Publieke Ruimte. Er is een eerste lijst gemaakt en er worden schouwen per buurt georganiseerd door de bewoners. Na de eerste schouw zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van deze werklijst.

Het gaat daarbij niet alleen om het resultaat maar ook om de weg er naar toe (ontwikkelen burgerkracht). Er wordt o.a. gewerkt aan “ommetjes”, verwijderen van een stuk voetpad, verbeteren verkeerssituaties, waarin bewoners goede resultaten boeken.

Punt 10: Aandacht voor kind en school (Opvoedingsklimaat)

De Brede School coördinator gaat samen met de zorgcoördinator en de manager van het sport– en wijkcentrum een programma maken om aandacht te besteden aan dit onderwerp waar een brede doelgroep voor uitgenodigd wordt..Er wordt samengewerkt met het wijkteam jeugd en Maarten van Rossemschool. 

Tenslotte: De wijkcommunicatie is goed verzorgd door wijkkrant van de wijkvereniging, de wijkwebsite en TVschermen (digitale muurkranten). De website  redactie zou wel versterking kunnen gebruiken.

De website: Www. Rijkerswoerd.info

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl