Voortgang Actieplan zomer 2014

WAP Rijkerswoerd
In het WAP (wijkactieplan) Rijkerswoerd zijn 10 actiepunten opgenomen:

Punt 1: Wijkvoorziening Korenmaat
De Korenmaat wordt steeds meer een echte wijkvoorziening. Er is een goede relatie tussen de "boer en boerin" in brede zin en sleutelfiguren van wijkbewoners, waaronder de Tuinmaat en het Stadslandbouwproject Mooieweg. De social sofa is door meer dan 100 bewoners geplakt in de paardenstal onder toeziend ook van een groep van 20 plakbegeleiders en de “kip”. De samenwerking met de Tuinmaat is verbeterd door de mogelijkheid in de Gaarden een volkstuincomplex te organiseren vanuit de Korenmaat.

Punt 2: Gezondheidscentrum

Nadat dit punt lang op de plank heeft gelegen is het opgepakt toen een aantal mensen uit de gezondheidssector aangaven dat er behoefte is aan een centrale voorziening voor gezondheidsvraagstukken. Er zit schot in de zaak. Het gaat nu om het goed afhechten van de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden van de partners. Op dit moment heeft de gemeente nog een huurverplichting tot maart 2017.

Punt 3: Kunst– en cultuurprojecten

Naast het project Focus a Locus dat ook in Rijkerswoerd plaatsvond is er door de werkgroep Social Sofa een ontwerpwedstrijd georganiseerd waaraan meer dan 30 bewoners meededen, waarna een kunstenaarsechtpaar uit de wijk de mooiste ontwerpen heeft gecombineerd tot een definitief ontwerp van de sofa. De sofa wordt gerealiseerd met grote betrokkenheid vanuit de wijk.

Punt 4: Groene Omgeving
Rijkerswoerd wordt door haar bewoners beleefd als een stedelijke moot in groen waar je niet bij kunt komen. Door ontsluiting naar het noorden met het stadslandbouwproject en participatie met Korenmaat, en verbinding naar het zuiden via een brug bij Cabaret naar Lingezegen moet dat verbeteren. Daarnaast gaan er stemmen op om een bod te doen op het stuitbos. Er is een project in ontwikkeling van Hogeschool Larenstein om met een BOOT project te participeren in de wijk voor lectoraten stadslandbouw en groene stad.

Punt 5: Krajicekveld

Er zijn voorstellen een Cruiffcourt of Krajicekveld aan te leggen bij het sportcentrum, maar het is mogelijk ook een idee dat te doen meer centraal in het centrumgebied bij het winkelcentrum. Voorkeur gaat uit naar Krajicekveld omdat de kosten minder en de gebruiksmogelijkheden meer zijn.

Punt 6: Overlast jongeren

Dat wordt beperkt door goed overleg van betrokken partners en een goed maar ook spannend(er) aanbod. Daarnaast aanhaken bij andere wijkacties en activiteiten. Na sluiting van het jongerencentrum The Base zal door het jongerenwerk in samenwerking met andere wijkvoorzieningen (o.a. sportcentrum en activiteitencentrum Siza) een nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Punt 7: Sport– en ontmoetingscentum

Er zijn inmiddels goede plannen om het Sportcentrum zowel inhoudelijk als ruimtelijk verder te ontwikkelen tot Sport– en Ontmoetingscentrum voor de wijk. De voorstellen komen van het bestuur en worden eerst besproken met het bewonersoverleg en daarna gepresenteerd aan de politiek.

Punt 8: Bewonersacties

Er zijn inmiddels meerdere concrete bewonersacties uitgevoerd waaronder de social sofa en de witte boekenkasten. De middelen 

voor de Bewonersacties komen uit restant Vogelaargelden. Daarnaast ontwikkelt de wijkvereniging een aantal nieuwe initiatieven, zoals de wijkdag, Koningsdag, en dergelijke. Tenslotte organiseert het bewonersplatform zelf met ondersteuning zwerfvuilacties en stimuleert afvalbakadoptie.

Punt 9: Openbare ruimte
Oplossen van slepende zaken in de openbare ruimte worden aangepakt door de bewonerswerkgroep Publieke Ruimte. Er is een eerste lijst gemaakt en er worden schouwen per buurt georganiseerd door de bewoners. De slagkracht moet nog wel ontwikkeld worden en het is van belang dat ondersteuning geboden wordt om te zorgen dat het tot succes leidt en niet tot frustratie.

Het gaat daarbij niet alleen om het resultaat maar ook om de weg er naar toe (ontwikkelen burgerkracht). Er wordt o.a. gewerkt aan “ommetjes”, verwijderen van een stuk voetpad, verbeteren verkeerssituaties, waarin bewoners goede resultaten boeken.

Punt 10: Opvoedingsklimaat

De Brede School coördinator is gevraagd door de OZO coördinator om  een programma te maken om aandacht te besteden aan kinderen die gepest worden. Dat is een eerste concrete actie op dit thema.

Tenslotte: De wijkcommunicatie is goed verzorgd door wijkkrant van de wijkvereniging, de wijkwebsite en TVschermen (digitale muurkranten). De website  redactie zou wel versterking kunnen gebruiken.

Informatie over deze nieuwsbrief: c.zeevenhooven@arnhem.nl
Vredenburg/Kronenburg, Rijkerswoerd, 28/07/2014

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl